Dung dịch siêu tới hạn nghệ – thì là đen hữu cơ Zatik Turmeric Supercritical liquid