Dưỡng thể & mặt hữu cơ hương oải hương Snow Lotus Lavender-MSM, 240ml