Dưỡng thể hữu cơ hương hoa hồng Snow Lotus Rose Heaven, 240ml