Dưỡng thể hữu cơ trị liệu Snow Lotus Sports Massage, 240ml