Chứng nhận hữu cơ là quá trình chứng nhận đối với những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác. Mỗi loại chứng nhận có một bộ tiêu chí và yêu cầu riêng từ giống, nước, vùng đệm, độ đa dạng sinh học, vật liệu hay đầu vào hữu cơ … Chứng nhận hữu cơ như tấm thẻ thông báo độ an toàn, sạch của sản phẩm.

Tất cả các sản phẩm bán tại The An đều được lựa chọn nghiêm ngặt về thành phần và thương hiệu dù không thể đạt đến mức tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đạt chứng nhận hữu cơ.

Dưới đây là những chứng nhận hữu cơ quốc tế thường gặp:

Bảng mô tả các chứng nhận hữu cơ phổ biến